1. Back

RAZEM ZAWSZE LEPIEJ!

Kupuj taniej urządzenie z Windows 10 - dobierając do niego pakiet Microsoft Office!

Zasady promocji:

Organizatorem promocji jest ALSO Polska Sp. z o.o.

Promocja kierowana jest do Partnerów handlowych firmy ALSO Polska Sp. z o.o.

Promocja trwa w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

Warunkiem udziału w promocji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 30 czerwca 2020 roku, oznaczające zaakceptowanie zasad promocji.

Firmy, które złożą zamówienie na dowolne urządzenie z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Home lub Windows 10 Pro wraz z oprogramowaniem Microsoft Office z listy poniżej na jednym zamówieniu otrzymają rabat w wysokości uzależnionej od wybranego produktu oprogramowania Office.

Zakupy muszą być dokonane w czasie trwania promocji.

Zakupy muszą być dokonane na jednej fakturze.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

W promocji nie biorą udziału zakupy w cenach specjalnych.

Aby uzyskać rabat skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym.

Z promocji wyłączeni są klienci z grupy Retail.

Organizator zastrzega sobie prawo w zakresie zmiany warunków oraz czasu trwania promocji.

Partner, który złoży zamówienie na zestaw urządzenia opartego na systemie: Windows PCS; Apple Macs, Windows Tablet, Apple iPads, Android Tablets, Google Chromebooks o rozdzielczości nie mniejszej niż 10.1” oraz oprogramowanie Microsoft Office z poniższej listy na jednej fakturze w przypadku licencji FPP/jednego dnia *w przypadku licencji ESD, otrzyma rabat zgodnie z poniższą tabelą.

Zestawienie przydzielanych rabatów znajduje się w tabeli poniżej.

Pakiet Office SKU # Rabat PLN
Office Home and Business-FPP T5D-03216 70
Office Home and Business-FPP T5D-03205 70
Office Home and Business-ESD T5D-03183 70
O365 Bus Prem Retail-FPP KLQ-00388 70
O365 Bus Prem Retail-FPP KLQ-00380 70
O365 Bus Prem Retail-ESD KLQ-0211 70
Office Professional-ESD 269-17068 70
Office Home and Business 2019 EuroZone Medialess P6 T5D-03319 70
Office Home and Business 2019 English EuroZone Medialess P6 KLQ-00472 70
Microsoft 365 Bus Std Retail Polish Eurozone Sub 1YR Mdls P6 T5D-03308 70

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
  • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
  • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
    a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

  • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
  • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

  • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.