1. cofnij

POMNÓŻ ZYSKI Z OFFICE HOME AND BUSINESS

Zasady promocji:

  • Organizatorem promocji jest ALSO Polska Sp. z o.o.
  • Promocja kierowana jest do Partnerów Handlowych firmy ALSO Polska Sp. z o.o.
  • Czas trwania promocji 01.10.2019r. – 30.11.2019r.
  • Programem objęte są produkty: Office Home and Business będące w ofercie ALSO Polska.
  • Z promocji wyłączeni są Partnerzy z grupy Retail.
  • Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 30.11.2019 roku.
  • Warunkiem udziału w promocji jest osiągnięcie minimalnego progu wejścia w postaci ilości zakupionych sztuk Office Home and Business wraz z komputerem posiadającym system operacyjny Windows 10 Professional.
  • Minimalny próg wejścia został indywidualnie przypisany każdemu Partnerowi Handlowemu.
  • Aby poznać swój indywidualny próg wejścia prosimy o kontakt ze swoim Opiekunem Handlowym.
  • Kwalifikowane są tylko i wyłącznie zakupy dokonane w okresie trwania promocji czyli od 1 października do 30 listopada 2019 roku.
  • Zakup Office Home and Business musi nastąpić w ciągu maksymalnie 5 dni kalendarzowych od zakupu komputera.
  • W promocji liczą się zakupy licencji Office Home and Business FPP oraz ESD.
  • Każdy Partner, który zakwalifikuje się do promocji (czyli osiągnie minimalny próg wejścia) do dnia 10 grudnia otrzyma nagrodę rabat na kolejne zakupy produktów Microsoft w ALSO Polska Sp. z o.o. o wartości 12 zł za każdą zakupioną w okresie promocji sztukę Office Home and Business.
  • Zakupy z wykorzystaniem przyznanego rabatu muszą być dokonane do 31.12.2019 roku.
  • Partner może otrzymać nagrody w ilości do 100% sztuk Office Home and Business zakupionych wraz z komputerem z systemem operacyjnym Windows 10 Professional w okresie trwania promocji.
  • Promocja łączy się z promocją „KORZYŚCI CHODZĄ PARAMI!”.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.