1. cofnij

Wyprzedź wakacje z ALSO - PORTO

Zasady promocji

 • Konkurs trwa od 08.03.2019 roku do 30.04.2019 roku.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Nagrodą w konkursie jest wspólny wyjazd do Porto w czerwcu.
 • Konkurs dotyczy zakupu wybranych produktów Microsoft wyszczególnionych w poniższych kategoriach.
 • Wszystkie produkty wymienione w poniższych kategoriach muszą być zakupione podczas trwania konkursu.
 • Uczestnik konkursu może zostać nagrodzony wyłącznie w jednej kategorii.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia, czy Partner Handlowy udzielił zgody na udział Uczestnika w Konkursie. Organizator może żądać zwrotu nagrody lub jej równowartości w przypadku uzyskania informacji o braku zgody Partnera Handlowego na udział Uczestnika w Konkursie.
 • Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Handlowcy będący osobami decyzyjnymi w firmie, realizujący zakupy Produktów objętych Konkursem w okresie trwania Konkursu, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 • Z konkursu wyłączeni są Partnerzy Handlowi z grupy Retail według klasyfikacji Microsoft.
 • I. Kategoria - Zakupy Windows Server - 2 miejsca
  • największa wartość zakupów na łączną kwotę minimum 30000 PLN
 • II. Kategoria - Zakupy MS Office - 3 miejsca
  • największa wartość zakupów na łączną kwotę minimum 200000 PLN
 • III. Kategoria - Zakupy MS Windows - 3 miejsca
  • największa wartość zakupów na łączną kwotę minimum 150000 PLN
 • IV. Kategoria - Największy wzrost zakupowy - 4 miejsca
  • Największy wzrost zakupów w stosunku do pierwszych dwóch miesięcy bieżącego kwartału w całej kategorii MS OEM/ESD/FPP; próg wejścia: minimalna wartość obrotu zakupowego 40000 PLN

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.