1. cofnij

Rozdajemy OGROMNE RABATY na zakupy produktów marki intel!

Zasady promocji:

 • Organizatorem konkursu jest firma ALSO Polska Sp. z o.o.
 • Konkurs kierowany jest do Partnerów Handlowych firmy ALSO Polska Sp. z o.o.
 • Konkurs trwa od 19 sierpnia do 29 września 2019 roku.
 • Konkurs dotyczy zakupu produktów marki Intel.
 • Nagrody w konkursie przyznawane będą w dwóch kategoriach (poniżej szczegóły)
 • Zarówno w pierwszej jak i drugiej Kategorii warunkiem koniecznym, aby otrzymać nagrodę jest przekroczenie progu minimalnego zakupów.
 • Progi minimalne ustalane są indywidualnie dla każdego Partnera Handlowego firmy ALSO Polska Sp. z o.o. i dostępne są u opiekunów handlowych.
 • Na poniższych grupach produktowych stosowany jest następujący mnożnik obrotu:
 • - wartość zakupów Intel 9th gen Core GT0 CPUs x 2,
 • - wartość zakupów NUCs x 4,
 • - wartość zakupów Intel SSD x 10.
 • Nagrodą w konkursie jest voucher do wykorzystania na kolejne zakupy produktów Intel w ALSO Polska Sp. z o.o. w okresie od 1 października do 29 listopada 2019 roku.
 • Wartość vouchera uzależniona jest od zajętego miejsca w rankingu.
  • 1 Kategoria: Obrotowa 15 miejsc.
  • W kategorii 1 nagrodzeni zostaną Partnerzy o największych zakupach w okresie promocji.
   • Miejsce 1-3 - Voucher - 800 PLN
   • Miejsce 4-6 - Voucher - 700 PLN
   • Miejsce 7-9 - Voucher - 600 PLN
   • Miejsce 10-15 - Voucher - 500 PLN
  • 2 Kategoria: Wzrostowa 15 miejsc.
  • W kategorii 2 nagrodzeni zostaną Partnerzy o największym wzroście obrotu w okresie promocji (liczone jako przyrost procentowy) w porównaniu do obrotu w okresie 20 czerwca do 31 lipca 2019.
  • Mnożnik punktowy liczony będzie tak samo jak w kategorii obrotowej.
   • Miejsce 1-3 - Voucher - 800 PLN
   • Miejsce 4-6 - Voucher - 700 PLN
   • Miejsce 7-9 - Voucher - 600 PLN
   • Miejsce 10-15- Voucher - 500 PLN
 • Uczestnik konkursu może wygrać nagrodę wyłącznie w jednej kategorii.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Z konkursu mogą zostać wyłączone są zakupy w cenach specjalnych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie warunków konkursu oraz czasu jego trwania.

SPRAWDŹ OFERTĘ SPRZĘTU MARKI INTEL!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.